Regulamin sklepu internetowego

Strefadlaniego.pl z dnia 07.04.2022

 

 1. Sklep internetowy oraz kontakt

1.1. Sklep internetowy pl, dostępny pod adresem internetowym https://strefadlaniego.pl, założony jest przez Adama Celińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adam Celiński Sprzedaż Detaliczna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5381023353, REGON 060078432.

1.2. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.

1.3. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym w każdy poniższy sposób:

– Pod adresem sklepu: 21-400 Łuków, Kanałowa 3H/1;

– Mailowo: sklep@strefadlaniego.pl;

– Telefonicznie: +48 666 323 445;

1.4. Obsługa Klienta sklepu dostępna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -17:00.

1.5. Sklep internetowy posiada konto bankowe w banku Bank Pocztowy o numerze 75 1320 1537 1037 6245 2000 0001

 

 1. Definicje regulaminu

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Celiński Adam, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5381023353, REGON060078432.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://strefadlaniego.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto Klienta w sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, dający możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego. Przez umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 1. Wymagania techniczne i prawne

3.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

3.2. Klienci sklepu mogą, ale nie muszą zakładać konta Klienta w procesie zakupu produktów. Przekazane dane osobowe przetwarzamy zgodnie z naszą polityką prywatności.

3.3. Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

– urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i nowoczesną przeglądarką internetową np. Google Chrome, Firefox;

– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

– włączona w przeglądarce obsługę plików cookies.

 

 1. Ceny w sklepie i produkty 

4.1. Ceny na stronie sklepu internetowego strefadlaniego.pl są podane w złotych polskich brutto, zawierają one podatek VAT.

4.2. Do każdej ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki. Koszt ten jest uzależniony od wybranej formy dostawy.

4.3. Sklep internetowy strefadlaniego.pl zastrzega sobie prawo do edycji cen produktów dostępnych w asortymencie sklepu oraz do tworzenia i zarządzania akcjami promocyjnymi. Wszystkie zmiany wprowadzane będą zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

4.4. W przypadków błędów na stronie, które będą spowodowane oprogramowaniem zarządzającym sklepem bądź niepożądanym działaniem osób trzecich, sklep internetowy strefadlaniego.pl zastrzega sobie możliwość anulowania każdego zamówienia złożonego w sklepie. Każdorazowo w ww. przypadkach konsument dostanie informację zwrotną na wcześniej podany adres e-mail.

4.5. Produkty ekspozycyjne na zdjęciach (np. słuchawki obok koszulki) o których nie ma informacji w opisie produktu nie stanowią części zamówienia.

4.6. Kolory prezentowanych produktów mogą odbiegać od rzeczywistych. Powodem tej różnicy mogą być m.in. ustawienia monitora, karty graficznej bądź różnica oświetlenia.

 

 1. Zasady składania zamówienia – instrukcja szczegółowa

5.1.  celu złożenia prawidłowego zamówienia w naszym sklepie, Klient powinien:

a) Wybrać interesujący go produkt z naszego asortymentu dostępnego na stronie https://strefadlaniego.pl oraz dodać go do koszyka klikając przycisk „dodaj produkt do koszyka”.

b) Zweryfikować produkty znajdujące się w koszyku, oraz przejść do kasy klikając przycisk „do kasy”/”przejdź do kasy”.

c) Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.

d) Jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,

e) Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

f) Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, nie później

 

 1. Założenie konta w sklepie

6.1. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres dostawy.

6.2. Założenie konta w sklepie jest darmowe.

6.3. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto w naszym sklepie, poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt 1 tego regulaminu.

 

 1. Oferowane metody dostawy oraz płatności

7.1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

– Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa;

7.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

– Płatność przy odbiorze;

7.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie sklepu.

 

 1. Wykonanie umowy sprzedaży

8.1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.

8.2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.3. W przypadku wyboru przez Klienta:

– płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

– płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

– płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie przy odbiorze. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

8.4. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8.5. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

8.6. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.7. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

9.2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.

9.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając Sprzedawcy zakupiony wcześniej produkt. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia oraz fizyczny zwrot produktu przed upływem tego terminu – wiążąca jest data nadania zwrotu przez Klienta.

9.4. Oświadczenie oraz zakupiony wcześniej produkt, mogą być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie formularza na adres Sprzedawcy bądź dostarczone osobiście – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt 1.3.a) regulaminu. Wzór formularza zwrotu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

9.5. Skutki odstąpienia od umowy:

– W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

– W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu produktu, dokonaną przez niego płatność za zakupiony produkt. Sprzedawca nie pokrywa kosztów związanych ze zwrotem produktu dokonanym przez Klienta.

– Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.

– Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy,chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

 

9.6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;

– w której przedmiot niesie znaki użytkowania;

– w sytuacji gdy zwracany produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do ponownego powrotu na magazyn sprzedażowy.

 

 1. Reklamacja i gwarancja

10.1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

10.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

10.3. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

10.4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

10.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego produktu, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

10.6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt 1.3. niniejszego regulaminu.

 

 1. Dane osobowe w sklepie internetowym

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

11.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego, gromadzone są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

11.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego mogą być:

11.4. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

11.5. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

11.6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

11.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 1. Postanowienia końcowe

12.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy, zawierane są w języku polskim.

12.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Strefa klienta 

Zwroty produktów 

Twoje Konto

> Regulamin sklepu

Potrzebujesz pomocy?

Obsługa klienta: +48 666 323 445

Godziny: Pn-pt 9:00 – 17:00

Twój koszyk
 • Brak produktów w koszyku
0